Zawiązała się radiowa Rada Etyki

Zawiązała się Rada Etyki (RE) powołana przez Komitet Badań Radiowych jako organ odwoławczy od decyzji KBR przy rozpatrywaniu naruszeń „Kodeksu Dobrych Praktyk Marketingowych”. Spotkanie założycielskie odbyło się w siedzibie instytutu badawczego Millward Brown SMG/KRC.

Projekt „Kodeksu Dobrych Praktyk Marketingowych” został przygotowany przez KBR i MB SMG/KRC. „Kodeks” ma na celu uregulowanie kwestii związanych z niestandardowymi działaniami promocyjnymi rozgłośni radiowych oraz publikacją wyników badań słuchalności. Dokument, znajdujący się na stronie www.radiotrack.pl, do 16 września poddany był dyskusji środowiska.

Rada Etyki jest organem niezależnym, który ma rozpatrywać odwołania od decyzji KBR dotyczące naruszeń „Kodeksu Dobrych Praktyk Marketingowych”. Przy powołaniu Rady KBR opierał się na wzorach rozwiązań sprawdzonych w innych państwach, głównie w Niemczech i USA.

W skład Rady Etyki weszły organizacje reprezentujące firmy badawcze, klientów radia oraz wyższe uczelnie. Rada gromadzi autorytety w zakresie badań rynku, psychologii reklamy, marketingu i prawa.

Członkami RE zostali przedstawiciele firm: Esomar, Organizacja Firm Badania i Rynku, Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii, Polskie Stowarzyszenie Wytwórców Produktów Markowych Pro-Marka, Stowarzyszenie Agencji Reklamowych, Uniwersytet Jagielloński, Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej.

Podczas spotkania założycielskiego Rady stworzono „Regulamin Rady Etyki”, który reguluje zakres i sposób pracy oraz podejmowania decyzji przez RE. Ustalono zasady współpracy pomiędzy KBR i RE. Członkowie Rady zgłosili uwagi do projektu „Kodeksu Dobrych Praktyk Marketingowych”. Rada Etyki będzie się zbierać wówczas, gdy dojdzie do naruszenia „Kodeksu Dobrych Praktyk Marketingowych”.