Panel dzienniczkowy

Badanie Day AfterRecall jest uzupełnione panelem dzienniczkowym, którego wyniki są wykorzystane do konstrukcji matematycznego modelu służącego do tworzenia i oceny planów kampanii reklamowych planowanych w radio. Wielkość panelu została ustalona na 7000 w skali roku. Badanie jest realizowane dwa razy w roku – wiosną i jesienią – respondenci wypełniają samodzielnie 4-tygodniowy dzienniczek słuchania radia, część próby jest realizowana jako CAWI – respondenci wypełniają dzienniczek w internecie, pozostali wypełniają dzienniczki PAPI.

Model wykorzy­stuje proba­bi­listyczny zbiór danych – tworzony w oparciu o dwa źródła danych (DAR i dzienniczek)– w którym każdemu respondentowi przypisane jest prawdo­podo­bieństwo słuchania poszczególnych stacji. Model ten pozwala na konstrukcję i precyzyjną ewaluację planów mediowych obejmu­jących okresy dłuższe niż jeden tydzień.