Panel dzienniczkowy

Badanie Day AfterRecall jest uzupełnione panelem dzienniczkowym, którego wyniki są wykorzystane do konstrukcji matematycznego modelu, służącego do tworzenia i oceny planów kampanii reklamowych planowanych w radio.

Model wykorzy­stuje proba­bi­listyczny zbiór danych – tworzony w oparciu o dwa źródła danych (DAR i dzienniczek) – w którym każdemu respondentowi przypisane jest prawdo­podo­bieństwo słuchania poszczególnych stacji. Model ten pozwala na konstrukcję i precyzyjną ewaluację planów mediowych obejmu­jących okresy dłuższe niż jeden tydzień.

Wielkość panelu dzienniczkowego została ustalona na 7000 w skali roku.