Struktura próby

Próba badania Radio Track składa się z dwóch części: pierwsza – stanowiąca mniej więcej połowę – obejmuje całą populację ludności Polski w wieku 15-75; druga obejmuje mieszkańców miast i aglomeracji zdefiniowanych jako nadreprezentacje.

W próbie wyróżniono 58 odrębnych obszarów realizacyjnych, odpowiadających 26 miastom (aglomeracjom) oraz 16 warstwom wiejskim i 16 warstwom miejskim. 

Struktura próby ogólnopolskiej bazuje na danych demograficznych GUS najbardziej aktualnych w dniu rozpoczynania badania. Liczebność próby w poszczególnych warstwach próby ogólnopolskiej odpowiada proporcjom populacyjnym.

Próba ma charakter losowy – respondentem jest osoba odbierająca telefon.

W celu skompensowania losowego charakteru doboru próby stosuje się ważenie. Podstawę oszacowania struktury próby oraz jej ważenia stanowią aktualne dane demograficzne GUS, dotyczące struktury ludności Polski.

Każdego miesiąca próba badania liczy 7000 osób w wieku 15-75 lat.