Kwestionariusz

Dla potrzeb realizacji projektu radiowego zostało napisane oprogramowanie pozwalające efektywnie zarządzać kwestionariuszem badania. Elektroniczny kwestionariusz CATI został przygotowany w taki sposób, aby podczas rozmowy na temat przebiegu dnia odtworzyć jak najdokładniej fakt słuchania radia towarzyszący czynnościom codziennym. W czasie wywiadu zadaniem ankietera jest ustalenie kolejnych form aktywności respondenta i zapisywanie tych informacji. Stanowi to kontekst zadawania pytań dotyczących słuchania poszczególnych stacji radiowych i dokładnego czasu ich słuchania. Osadzenie słuchania radia w codziennych czynnościach sprzyja odświeżaniu pamięci respondenta, co wpływa na precyzję udzielanych odpowiedzi.

Wywiad, w trakcie którego ustalana jest słuchalność stacji radiowych przebiega w następujący sposób:

  • zaznaczenie nazw stacji spontanicznie wymienianych przez respondentów, w tym także pierwszej wymienionej (TOM)
  • odczytanie z listy właściwej dla miejsca zamieszkania respondenta nazw stacji radiowych nie wymienionych spontanicznie, zaznaczenie stacji znanych
  • ustalenie listy stacji, których respondent słuchał w ciągu 7 dni poprzedzających badanie – pytanie jest wspomagane odczytywaniem przez ankietera nazw stacji wymienionych jako znane
  • odtworzenie przebiegu dnia i miejsc przebywania w dniu poprzedzającym badanie. Ustalenie pór słuchania stacji radiowych i towarzyszących temu czynności

Wywiad kończy się blokiem pytań dotyczących cech demograficznych i cech położenia społecznego respondentów.