FAQ

W badaniu Radio Track na początku badana jest znajomość marek poszczególnych stacji. W ten sposób ustala się znajomość spontaniczną rozgłośni. Jednak kolejnym etapem rozmowy jest zaprezentowanie ankietowanemu pełnej listy wszystkich stacji, jakie nadają naziemnie w jego regionie. Wówczas ustalana jest znajomość wspomagana. Dopiero po przypomnieniu nazw wszystkich stacji z danego regionu, ankietowany przystępuje do kolejnego etapu, w którym przypomina sobie krok po kroku, co robił poprzedniego dnia i przyporządkowuje słuchanie radia do poszczególnych czynności.

Podczas wywiadu telefonicznego respondent, przy pomocy pytań ankietera, przypomina sobie co robił poprzedniego dnia. Najpierw pytany jest, o której się obudził, potem – co kolejno robił, np. o której godzinie wyszedł do pracy, po zakupy, jechał samochodem do pracy, wychodził na siłownię, na spotkanie z przyjaciółmi, w końcu – o której zasnął.
Po ustaleniu każdego odcinka dnia respondenta (np. między pobudką a wyjściem do pracy, między wyjściem do pracy a dotarciem do niej, itp.), pada pytanie czy i jakiego radia respondent wówczas słuchał. Słuchaczom łatwiej jest przypomnieć sobie, czy mieli włączone radio, gdy skojarzą to z wykonywanymi w tym czasie czynnościami.

Próba ma charakter losowy. W wywiadach realizowanych przez telefon stacjonarny respondenci dobierani są w wyniku wielostopniowej procedury: najpierw losowany jest numer telefonu, później ankieter dokonuje spisu osób zamieszkujących gospodarstwo domowe, do którego się dodzwonił, a następnie losowana jest jedna z tych osób i to ona jest respondentem.
Badanie przebiega z założeniem równomiernej realizacji próby w poszczególnych dniach tygodnia we wszystkich wyodrębnionych obszarach badawczych w skali każdego miesiąca.
W części komórkowej losowany jest numer telefonu, a respondentem jest osoba odbierająca telefon komórkowy – nie występuje tu etap losowania respondenta z gospodarstwa.
Próba składa się z dwóch części: pierwsza – stanowiąca mniej więcej połowę liczebności realizowanej – obejmuje całą populację ludności Polski w wieku 15-75; druga zaś obejmuje mieszkańców 29 miast i aglomeracji, w których koncentracja rynku radiowego jest największa.
Struktura próby ogólnopolskiej bazuje na danych GUS dotyczących demografii Polski najbardziej aktualnych w dniu rozpoczynania badania. Liczebność próby w poszczególnych warstwach próby ogólnopolskiej odpowiada proporcjom populacyjnym

Co miesiąc realizowanych jest 7 tys. wywiadów, w fali trzymiesięcznej wyniki oparte są więc na 21 tysiącach rozmów z respondentami. To daje pewność, że błąd statystyczny jest naprawdę niewielki (w skali ogólnopolskiej wynosi zaledwie 0,7 proc.). Również w największych miastach próba jest wystarczająco duża, by przedstawiać wiarygodne wyniki, a błąd statystyczny nie jest zbyt duży – z pełną odpowiedzialnością wyniki można analizować i wyciągać na ich podstawie wnioski (np. dla Warszawy próba w fali trzymiesięcznej wynosi ok. 1250 osób, a błąd statystyczny – ok. 2,8 proc.).

Próba w badaniu Radio Track jest jedną z największych wśród tego typu badań prowadzonych w Europie. Dzięki temu w fali trzymiesięcznej, maksymalny błąd statystyczny dla danych ogólnopolskich wynosi zaledwie 0,7 proc. W przypadku największych miast jest tylko nieco większy – np. dla Warszawy wynosi ok. 2,8 proc., a dla Krakowa – 3,3 proc.

Tak. Wyjątkiem jest kilkanaście dni w roku – najważniejszych świąt. Ankieterzy zawsze pytają respondentów o słuchane stacje w dniu poprzedzającym badanie. Dlatego tak ważne jest, by badanie prowadzone było codziennie i dla każdego dnia tygodnia dostępne były wiarygodne dane.
Jest tylko kilkanaście dni w roku, w których nie przeprowadza się wywiadów telefonicznych. To przede wszystkim święta państwowe i kościelne wolne od pracy, m.in. Wielkanoc i Boże Narodzenie. Ale już np. 27 grudnia znowu prowadzane są wywiady. Co ciekawe, wbrew obawom instytutu MillwardBrown SMG/KRC i KBR-u, w tym czasie poświątecznym respondenci bardzo chętnie zgadzają się na rozmowy. Może to wynikać z charakteru tych dni – wiele osób jest już po spotkaniach rodzinnych, wciąż jednak ma urlop.
Millward Brown SMG/KRC reaguje też na bieżące wydarzenia. W konsultacji z KBR-em może zarządzić dzień bez realizacji badania z powodu ważnych wydarzeń. W prawie 10-letniej historii Radio Tracka stało się tak kilkukrotnie, m.in. w dniu katastrofy prezydenckiego samolotu w Smoleńsku w 2010 roku i w późniejszych dniach żałoby narodowej, czy w 2005 roku w dniach śmierci i pogrzebu papieża Jana Pawła II

Członkiem KBR-u może zostać każdy podmiot operujący na rynku radiowym. W 10-letniej historii o przystąpieniu do Komitetu wielokrotnie toczyły się rozmowy m.in. z Polskim Radiem, Audytorium 17, siecią Plus (wstąpiła, a obecnie reprezentowana jest przez swoich właścicieli – Eurozet i Time SA), czy ponadregionalnym Radiem Wawa (obecnie wchodzi w skład Grupy Radiowej Time).
Komitet jest otwarty na rozpoczęcie rozmów ze wszystkimi chętnymi podmiotami, które chciałyby współfinansować badania Radio Track.
Mimo, że to na członkach KBR-u spoczywa główny ciężar finansowania badania, nie mają oni żadnego wpływu na wyniki badania. Nad nimi czuwa niezależny instytut badawczy MillwardBrown SMG/KRC. W badaniu uwzględnione są wszystkie stacje radiowe nadające legalnie w Polsce (warunkiem jest posiadanie koncesji nadanej przez KRRiT): zarówno publiczne jak i komercyjne (również te niezwiązane w żaden sposób z członkami KBR-u).
Pełne wyniki wszystkich stacji są dostępne dla wszystkich klientów badania Radio Track, są też publikowane w comiesięcznej informacji prasowej.

Dzienniczek w ramach Radio Track przeprowadzany jest dwa razy w roku: wiosną i jesienią. Ankieta wypełniana jest przez cztery tygodnie, każdorazowo przez ok. 3,5 tys. respondentów. Jest on podstawą do oszacowania zachowań audytorium i zwyczajów słuchania w dłuższych okresach, przepływu audytorium z jednej stacji do drugiej i kumulacji audytorium poszczególnych stacji w dłuższych okresach. Dane z dzienniczka wykorzystują m.in. media plannerzy do oszacowania wielkości wskaźników wykorzystywanych do kampanii reklamowych.

Wskaźnik „udział w czasie słuchania”, który publikowany jest m.in. w portalach i pismach branżowych, nie mówi o liczbie słuchaczy, lecz o tym, jaki udział miała dana stacja w ogólnym czasie słuchania wszystkich stacji.
Jeśli więc udział w czasie słuchania Radia X wynosi 3 proc. w Warszawie, tzn. że 3 proc. czasu poświęcanego przez wszystkich mieszkańców Warszawy na słuchanie radia przypadało na stację X.
O liczbie słuchaczy mówi wskaźnik „zasięg dzienny”, który może być wyrażany w procentach lub w tysiącach osób. Jeśli zasięg dzienny Radia X w Warszawie wynosił 3 proc., tzn. że dziennie średnio 3 proc. mieszkańców Warszawy słuchało stacji X.

Radio Track to główne badanie, które zleca i nad realizacją którego czuwa Komitet Badań Radiowych. Jest ono realizowane nieprzerwanie od 2001 roku.
Innym cyklicznym badaniem, realizowanym co roku, jest BInAR – Badania Internetowego Audytorium Radia. Jego wyniki pokazują sposób słuchania radia internetowego – kim są słuchacze kanałów dostępnych w sieci, w jaki sposób słuchają stacji, czy i jak korzystają z podcastów.
Oprócz tego KBR podejmuje różne działania na rzecz promocji radia, był m.in. partnerem imprez „I love radio” organizowanych podczas konferencji Media Trendy. Dba również o prawidłowe wykorzystywanie badań słuchalności w działaniach promocyjnych wszystkich rozgłośni radiowych – służą temu celowi Kodeks Dobrych Praktyk Marketingowych oraz Rada Etyki Radia.
KBR regularnie publikuje raporty i informacje nt. słuchalności radia i trendów, jakie panują na rynku radiowym, dostępne na stronie internetowej badaniaradiowe.pl i w newsleterach Komitetu.