Próba Radio Track – geograficzne rozproszenie

Na unikalność badania audytorium radia w Polsce składa się m.in. wielkość i dobór próby. RadioTrack należy do największych pod względem liczebności próby projektów o charakterze ciągłym w Polsce i jest bez wątpienia największym pod względem liczby realizowanych wywiadów badaniem mediów w Polsce. W badaniu co miesiąc udział bierze 7.000 respondentów, co w skali roku daje 84.000 zrealizowanych wywiadów.

Jak skonstruowana jest próba badania Radio Track?

Badanie słuchalności radia w Polsce obejmuje populację mieszkańców Polski w wieku 15-75 lat. Przedmiotem badania jest słuchalność stacji radiowych nadających swoje programy na terenie kraju w oparciu o koncesję przyznaną przez KRRiT.

Polski rynek radiowy tworzy blisko 300 stacji; są wśród nich podmioty ogólnopolskie i ponadregionalne, stacje regionalne, sieci radiowe i stacje lokalne; nadawcy o charakterze publicznym, komercyjnym lub społecznym.

Celem badania Radio Track jest dostarczanie aktualnych i rzetelnych danych na temat słuchalności radia w Polsce ogółem i w odniesieniu do poszczególnych nadawców/stacji radiowych – na poziomie ogólnopolskim, a także regionalnym i lokalnym. Dane te znajdują dwojakie zastosowanie: po pierwsze, służą nadawcom do analiz audytorium własnych stacji/programów; po drugie, dostarczają danych (waluty) niezbędnych do planowania i rozliczania kampanii reklamowych realizowanych za pośrednictwem radia.

Próba badania Radio Track została zaplanowana tak, aby w możliwie kompleksowy sposób zaspokajała potrzeby bardzo zróżnicowanej grupy nadawców radiowych, a także reklamodawców korzystających z radia. Składa się ona z części ogólnopolskiej (ok. 50% liczebności próby) i nadreprezentacji obejmujących niemal 30 lokalnych rynków radiowych (z 200. stacjami lokalnymi).

Geograficzne rozproszenie

Radio w Polsce, ale także na świecie jest medium o wysokim stopniu geograficznego rozproszenia i fragmentacji. Wynika to w znacznej części z dostępności i sposobu zagospodarowania częstotliwości wykorzystywanych do nadawania programów radiowych. Pełny opis tego sfragmentaryzowanego rynku wymaga próby dostosowanej do jego specyfiki:

 • Stacje ogólnopolskie i ponadregionalne oraz sieci radiowe co miesiąc mają zapewnioną odpowiednią wielkość próby, pozwalającą śledzić ich zasięg, udział
  w rynku, dobowy rozkład słuchalności w poszczególne dni tygodnia, profil słuchaczy etc. na podstawie trzech miesięcznych skumulowanych fal badania, dających liczebność n=21 000 w skali ogólnopolskiej.
 • Dzięki zastosowaniu nadreprezentacji (zwiększonej lokalnie liczebności próby) na kilkudziesięciu rynkach lokalnych, stacje regionalne i lokalne mogą uzyskać
  w przeciągu kwartału, półrocza lub roku takie wielkości próby w obszarach swojego nadawania, które pozwalają wyliczyć ich zasięg, udział w rynku słuchalności
  i podstawowe charakterystyki ich słuchaczy. Bez nadreprezentacji – nawet przy próbie ogólnopolskiej bardzo dużej wielkości – wiele mniejszych rynków lokalnych nie uzyskiwałoby minimalnych liczebności prób pozwalających na analizowanie audytoriów nadających tam stacji.

Międzynarodowe wzory

Polska, ze względu na wielkość swojego terytorium, liczbę ludności oraz różnorodność
i złożoność rynku radiowego, może być porównywana do innych dużych rynków europejskich jak Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy czy Hiszpania. W wymienionych krajach badania słuchalności radia prowadzone są telefonicznie (CATI) metodą Day After Recall (3 rynki), za pomocą dzienniczków (1 rynek) lub przy użyciu mieszanych metod gromadzenia danych (mixed-mode); na wszystkich tych rynkach, z tych samych powodów co w Polsce, badania prowadzi się na ogromnych próbach:

 • Francja 000 wywiadów CATI Day After Recall rocznie
 • Włochy 000 wywiadów CATI Day After Recall rocznie
 • Wielka Brytania 000 dzienniczków rocznie
 • Polska   000 wywiadów CATI Day After Recall rocznie
 • Hiszpania   000 wywiadów mixed-mode Day After Recall rocznie
 • Niemcy   000 wywiadów CATI Day After Recall rocznie

Ciekawie wygląda również porównanie wielkości prób w badaniach radiowych odniesione do wielkości badania populacji:

 • Polska 2211 wywiadów na 1 mln mieszkańców
 • Włochy 2000 wywiadów na 1 mln mieszkańców
 • Francja 1881 wywiadów na 1 mln mieszkańców
 • Hiszpania 1702 wywiady na 1 mln mieszkańców
 • Wielka Brytania 1515 wywiadów na 1 mln mieszkańców
 • Niemcy   807 wywiadów na 1 mln mieszkańców

Rozwiązania dotyczące wielkości i sposobu alokacji próby przyjęte w badaniu Radio Track zostały dopasowane do potrzeb i kształtu polskiego rynku radiowego; nawiązują one również do standardów dużych, rozwiniętych rynków europejskich.

Autorem artykułu jest Marcin Kujawski, konsultant merytoryczny Komitetu Badań Radiowych.