KBR – doświadczenie i innowacje

Komitet Badań Radiowych czuwa nad prawidłowością realizacji badania słuchalności Radio Track oraz jego rozwojem. Od ponad 20 lat obserwuje trendy badawcze na świecie i analizuje możliwości wprowadzania ich do Polski. Jest otwarty na wszelkie inicjatywy krajowe służące rozwojowi badań, co potwierdza swoimi działaniami. Należał do zespołu tworzącego tzw. Złoty Standard, w którym opisano potrzeby rynku mediów w stosunku do pomiaru jednoźródłowego. Aktywnie uczestniczył w tworzeniu kwestionariusza do Badania Założycielskiego KIM. Współpracuje przy projekcie Mediapanel, czyli pomiarze pasywnym internetu, radia i telewizji, realizowanym przez Gemius.

Badania mediów pełniące rolę standardów rynkowych, do których należy prowadzone w Polsce badanie słuchalności Radio Track, są bardzo specyficzną i wysoko wyspecjalizowaną dziedziną badań rynku. Doświadczenie w niej zdobywa się latami i nie ma w tej materii drogi na skróty. Wiedzą o tym zarówno firmy realizujące tego typu badania, jak i ich zleceniodawcy. Nie dziwi zatem fakt, że na większości dojrzałych rynków światowych badaniami mediów zajmuje się zaledwie kilka firm, czerpiących z doświadczeń zdobywanych na arenie międzynarodowej, a podmioty zlecające tego typu projekty charakteryzują się stabilnością, długą pamięcią organizacyjną i ogromem zebranych doświadczeń.

Radio Track – marka, standard i waluta

Komitet Badań Radiowych (KBR) powstał ponad 20 lat temu, a jego powołaniu przyświecała idea wypracowania odpowiedniej jakości narzędzia opisującego rynek radiowy w Polsce. W pracach korzystano z doświadczenia badawczego rynków zachodnich i ze sprawdzonych tam metod. Projekt okazał się sukcesem, a Radio Track stał się silną marką, standardem rynkowym i walutą rozliczeniową, ponieważ obejmuje cały rynek radiowy, jest realizowany przez renomowany międzynarodowy instytut badawczy, zgodnie z najlepszymi praktykami światowymi. Metodologia badania jest szczegółowo opisana w specyfikacji, która jest dostępna dla Klientów badania. Zadaniem KBR jest kontrolowanie wykonania badania zgodnie ze specyfikacją na podstawie statystyk realizacyjnych ujętych w raporcie technicznym, a także obserwacja zmian technologicznych oraz społecznych na rynku i reagowanie na nie.

Dbając o to, aby badanie zachowało ciągłość, KBR wraz z instytutem Kantar Polska (wcześniej działającym pod nazwą SMG/KRC) rozwijali je zgodnie ze zmieniającą się rzeczywistością. Pierwszym kamieniem milowym w badaniu było wdrożenie na przełomie lat 90. i dwutysięcznych wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo w miejsce wywiadów face-to-face. Latami sukcesywnie zwiększano udział telefonów komórkowych w próbie Radio Track. Zmodyfikowano formułę realizacji badania dzienniczkowego, stopniowo odchodząc od formy papierowej, udostępniając respondentom możliwość wypełniania dzienniczka w postaci ankiety komputerowej lub mobilnej. Sukcesem zakończyła się walka o zapewnienie ciągłości realizacji badania podczas pandemii, dzięki błyskawicznemu przejściu na system umożliwiający domowy tryb pracy ankieterów przy zachowaniu pełnej kontroli jakości wywiadów (w wielu krajach pandemia wymusiła przerwę w prowadzeniu badań, na przykład w Wielkiej Brytanii przerwa trwała 20 miesięcy).

 Złoty Standard w zakresie badań radia stworzony przez KBR

W 2019 roku eksperci skupieni w KBR aktywnie współtworzyli zespół, który powstał w odpowiedzi na oczekiwanie KRRiT, aby rynek wypracował założenia dla badania jednoźródłowego w Polsce. Jako przedstawiciele środowiska radiowego specjaliści KBR współpracowali merytorycznie z nadawcami telewizyjnymi oraz wydawcami internetowymi przy przygotowaniu „Założeń pomiaru konsumpcji mediów w Polsce”, czyli tzw. Złotego Standardu. Część dokumentu dotycząca pomiaru radiowego została przygotowana przez specjalistów z KBR-u po konsultacji z Polskim Radiem i Audytorium 17. KBR opisał szanse i zagrożenia wykorzystania nowych metod pomiaru radia, a także aktywnie uczestniczył w kolejnych etapach przygotowania planowanych testów, dzieląc się swoją unikatową wiedzą i doświadczeniem, chociażby w zakresie realizacji testów laboratoryjnych.

Złoty Standard został zaakceptowany przez przedstawicieli środowisk nadawców telewizyjnych, radiowych, wydawców internetowych oraz strony zakupowej. Dokument przekazano do KRRiT w związku z planami zaangażowania się regulatora w proces przygotowywania jednoźródłowego pomiaru mediów, a przede wszystkim organizacji i przeprowadzenia badań założycielskich. Eksperci KBR kontynuowali współpracę z nowo powstałym Krajowym Instytutem Mediów przy tworzeniu kwestionariuszy do Badania Założycielskiego. Obecnie KBR regularnie spotyka się z KIM i jest informowany o postępach realizacji badania. W ramach inicjatywy nadawców i marketerów KBR pracował także nad RFI (Request for Information) – wstępnym zapytaniem do instytutów badawczych, dotyczących jednoźródłowego badania mediów.

KBR w projekcie badania pasywnego Mediapanel

W 2020 roku Komitet Badań Radiowych zaangażował się w projekt Gemiusa, który obejmuje crossmediowy pomiar internetu, telewizji i radia. Gemius jako pionier metodologii pasywnej w Polsce, dysponuje panelem pasywnym, który umożliwia zgłębienie wiedzy na temat tej technologii badań. Od momentu rozpoczęcia współpracy KBR i Gemiusa przy projekcie Mediapanel nieprzerwanie trwają intensywne prace nad wieloma zagadnieniami tego złożonego projektu.

Odbyły się m.in. testy różnych rodzajów rekrutacji panelistów w celu zapewnienia odpowiedniej struktury i liczebności panelu. Dokonano także analiz tzw. zawodowych panelistów, którzy są uczestnikami wielu paneli. Obecnie trwają analizy dotyczące noszenia, używania i raportowania miernika na przestrzeni jednego dnia oraz dłuższych okresów (np. miesiąca), a także zasad kwalifikowania danych do dalszego przetwarzania (wejście na produkcję).

Przeprowadzono szereg testów mierników w różnych warunkach, dla różnych stacji radiowych, co pozwoliło na uzyskanie kolejnych dokładniejszych kalibracji mierników. Dzięki zbieraniu danych z aplikacji Samsung Radio częściowo rozwiązano kwestię pomiaru słuchania przez słuchawki. Do rozwiązania pozostaje możliwość pomiaru podczas korzystania z słuchawek na innych urządzeniach. W obszarze zainteresowań pozostaje także znalezienie rozwiązań na właściwe przypisanie słuchalności w przypadku sieci radiowych oraz stacji, w których występują wspólne pasma programowe. Do uwzględnienia pozostają także sytuacje, kiedy trwa rozmowa telefoniczna, czy też kiedy aplikacje przejmują mikrofon. Wszystkie te zabiegi mają na celu dostarczanie danych wiarygodnych i najwyższej jakości w pełni opisujące słuchanie radia. To prace umożliwiające budowanie nowego standardu pomiaru radia.

Radio jest najtrudniejszym medium do zbadania z wykorzystaniem technik pasywnych z wielu powodów. Przede wszystkim dlatego, że słuchane jest w większości poza domem, gdzie pomiarowi mogą towarzyszyć różnego rodzaju zakłócenia – dźwiękowe, związane z umiejscowieniem miernika, jego noszenie przez cały czas pomiaru, a także ze względu na rozproszenie i mały zasięg techniczny stacji lokalnych w Polsce.

KBR to unikalne know-how w zakresie badań radia

W ciągu ponad 20 lat działalności KBR zdobył szeroką i pogłębioną wiedzę oraz unikatowe doświadczenie w zakresie badań radia. To wartości, którymi eksperci KBR chętnie dzielą się z otoczeniem, kierując się profesjonalizmem i mając na względzie dobro rynku radiowego i wszystkich jego przedstawicieli. Z tych oczywistych względów KBR angażuje się we wszelkie projekty badawcze, w których badanie radia pojawia się choćby jako element składowy.